Trường Đại học Nha Trang có thiếu sót trong việc công khai theo Thông tư 36

03/04/2024 13:42
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Đại học Nha Trang chưa thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo Thông tư số 36.

Trường Đại học Nha Trang là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập ngày 01/08/1959. Qua nhiều lần đổi tên, đến ngày 25/7/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nha Trang.

Hiện nay, Trường đang đào tạo 11 ngành trình độ tiến sĩ, 17 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 33 ngành đào tạo trình độ đại học. Với tổng 15.000 sinh viên; 657 học viên cao học; 35 nghiên cứu sinh.

Vừa qua, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trường Đại học Nha Trang.

_uploads_20_images_toan-canh-ntu_dai-hoc-nha-trang.jpg
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ hạn chế, thiếu sót của Trường Đại học Nha Trang trong công tác quản lý theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT (Ảnh: website nhà trường)

Theo Kết luận thanh tra về việc công khai các hoạt động của Trường Đại học Nha Trang đối với nội dung về tổ chức cán bộ, Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết số 817/NQ-ĐHNT ngày 17/8/2020 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường.

Theo đó nhà trường công khai quy trình thành lập Hội đồng trường (tổ chức bầu công khai theo Đề án); quy trình quyết định hiệu trưởng, bổ nhiệm Phó hiệu trưởng, bổ nhiệm kế toán trưởng; công khai quá trình rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy.

Hiệu trưởng công khai, minh bạch về tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 36).

Cụ thể, nhà trường công khai tại các buổi chào cờ hàng quý; đối thoại với viên chức và người lao động, tại các buổi giao ban hàng tháng; Hội nghị cán bộ viên chức hằng năm; chỉ đạo hoàn thiện phần mềm quản lý nhân sự và phân quyền mức độ công khai thông tin nhân sự (canbo.ntu.edu.vn); chuyển cho viên chức qua thư điện tử của viên chức và người lao động; tổ chức lấy ý kiến công khai trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy định, quy chế về công tác tổ chức nhân sự; Công khai việc chuyển đổi vị trí công tác được đăng tải trên Trang thông tin điện tử bảo đảm quy định.

Nhà trường cũng công khai tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan trên Trang thông tin điện tử và lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường.

Cùng với đó, Trường Đại học Nha Trang đã công khai, dân chủ về công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật viên chức vi phạm theo quy định của Đảng và Nhà nước, quy định liên quan tới chức năng, nhiệm vụ;

Công khai các bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai hằng năm, bổ sung tại văn phòng làm việc của đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập của 59 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý được thực hiện từ năm 2022 đến tháng 10/2023 được công khai tại bước 4 Hội nghị cán bộ chủ chốt của quy trình bổ nhiệm.

Về công khai bảo đảm chất lượng, năm 2022, Trường Đại học Nha Trang công khai về cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục quốc tế; công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên theo khối ngành và công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi theo biểu mẫu 20 theo Thông tư số 36; công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo và công khai lý lịch của giảng viên theo mẫu 20a được quy định tại Thông báo số 745/TB-ĐHNT ngày 22/9/2022 bảo đảm thời gian theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Phòng chống tham nhũng.

Về công khai các nội dung về tài chính, tài sản và mua sắm trang thiết bị, năm 2022, 2023: Hội đồng trường Đại học Nha Trang đã phê duyệt kế hoạch tài chính năm (Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 03) và đăng tải lên trang thông tin của Hội đồng trường, các gói thầu đều thực hiện đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu.

Trường đã thực hiện công khai thông qua việc ban hành văn bản, đăng công khai trên Trang thông tin điện tử (https://ntu.edu.vn/gioi-thieu/ba-cong-khai), nội dung công khai thu chi tài chính gồm: Tình hình tài chính; mức thu học phí và các khoản thu khác từ người học; các khoản chi theo từng năm học; chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí; số liệu dự toán năm 2022 (Quyết định số 874/QĐ-ĐHNT ngày 28/7/2022); về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (Quyết định số 958/QĐ-ĐHNT ngày 09/8/2023). Công khai thông tin về cơ sở vật chất (diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng).

Việc ban hành các quy định, quy trình về công tác tài chính, mua sắm, sử dụng, quản lý, tài sản công (Quy chế Tài chính, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quy trình thanh lý tài sản, ...) được triển khai lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị, viên chức, người lao động trước khi Hội đồng trường, Hiệu trưởng quyết định; sau khi văn bản được ban hành được gửi công khai tới toàn thể các đơn vị, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót liên quan đến tổ chức cán bộ của Trường Đại học Nha Trang.

Cụ thể, nhà trường chưa thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Khoản 1, Điều 9, Thông tư 36 nêu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo như sau: Các cơ sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Một số bản kê khai tài sản chưa đúng mẫu theo quy định tại Nghị định số 130; một số nội dung trong bản kê khai còn để trống không điền nội dung.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ: “Trách nhiệm để xảy ra các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc lãnh đạo nhà trường phụ trách, Phòng tổ chức nhân sự và các cá nhân có liên quan”.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị biện pháp xử lý về công tác tổ chức, nhân sự. Cụ thể, đề nghị Trường Đại học Nha Trang thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 36.

Nhà trường tổ chức rà soát, yêu cầu những trường hợp kê khai không đúng mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thực hiện kê khai bổ sung hoặc kê khai lại theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

LÃ TIẾN