Hải Dương: Cán bộ bị kỷ luật không tự nguyện từ chức sẽ bị xem xét miễn nhiệm

30/03/2023 09:06
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành quy định về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

Quy định về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật được ban hành nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đồng thời, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Về yêu cầu, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao trách nhiệm trong triển khai và thực hiện quy định. Kiên quyết, kịp thời xem xét cho từ chức đối với cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Về nguyên tắc, việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.

Trường hợp cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí phù hợp với năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ.

Ảnh minh họa: VTC News

Ảnh minh họa: VTC News

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cán bộ bị kỷ luật đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bố trí công tác đối với cán bộ.

Quy định này cũng nêu rõ quy trình thực hiện trong các trường hợp cụ thể đối với cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác, cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác mà còn dưới 5 năm công tác và cán bộ còn từ 5 năm công tác trở lên.

Cụ thể, đối với cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác, cán bộ làm đơn gửi ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi công tác. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi cán bộ công tác họp cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định; các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đối với cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác mà còn dưới 5 năm công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét từng trường hợp cụ thể theo hướng bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm. Trường hợp cán bộ còn từ 5 năm công tác trở lên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bố trí công tác theo quy trình.

Cán bộ sau khi bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức thì căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật.

Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ bị kỷ luật và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về việc thực hiện chủ trương của Đảng (gồm cả trường hợp cán bộ bị kỷ luật là người đứng đầu).

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trao đổi với cán bộ bị kỷ luật; báo cáo Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nơi công tác để cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Trên cơ sở ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan rồi tổng hợp ý kiến, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3.

Phạm Linh