Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024

01/10/2023 06:35
Thảo Ly
GDVN- Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 5259/BGDĐT-QLCL hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với một số nhiệm vụ chung như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2023.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế theo kế hoạch.

Thứ ba, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Chú trọng các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn theo chiều sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có đủ năng lực để tham gia các đoàn đánh giá ngoài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đối với cấp học.

Thứ tư, quản lý văn bằng chứng chỉ thống nhất và hướng đến hội nhập quốc tế. Chú trọng việc quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Tăng cường quản lý việc liên kết tổ chức thi chấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trên địa bàn. Có biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng làm giả văn bằng chứng chỉ và mua bán văn bằng chứng chỉ. Từng nước nâng cao năng lực cho các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý văn bằng chứng chỉ tại cơ sở giáo dục.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thí sinh chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 (Ảnh: Doãn Nhàn)

Thí sinh chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 (Ảnh: Doãn Nhàn)

Để thực hiện nhiệm vụ chung đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn những nhiệm vụ cụ thể như sau:

Về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục

Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024:

Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cần chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh (nếu có).

Chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2023; xúc tiến chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 ngay trong năm học 2023-2024.

Cụ thể, đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường chức năng quản lý nhà nước, gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi và thanh tra, kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương.

Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác khảo thí đồng thời với lựa chọn, tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Làm tốt công tác lựa chọn chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; tăng cường quán triể Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi; đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi.

Đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng, thi chọn học sinh giỏi; tổ chức hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; xây dựng để triển khai phương án dự phòng thích ứng với diễn biến phức tạp của thiên tại, dịch bệnh (nếu có).

Đối với các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia, quốc tế:

Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác chuẩn bị về danh sách cơ sở dữ liệu của Hiệu trưởng, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện khảo sát các chương trình đánh giá diện rộng quốc tế.

Về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bảo đảm nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thực hiện việc lập kế hoạch rà soát, đánh giá đối với các cơ sở giáo dục đã đạt kiểm định chất lượng và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia chu kỳ 1 nhưng có nguy cơ hạ chuẩn do không đạt theo tiêu chí về diện tích đất, cơ sở vật chất và các quy định khác để tham mưu giải pháp kịp thời.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng hệ thống thông tin bên trong cơ sở giáo dục phục vụ hoạt động bảo đảm chất lượng và hỗ trợ kiểm định chất lượng; phân tích số liệu kết quả kiểm định tiêu chí tiêu chuẩn để phục vụ quản lý và cải tiến chất lượng.


Chi tiết phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023

Tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài, đặc biệt là công tác cải tiền chất lượng sau đánh giá.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn; công tác thi đua, khen thưởng trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục để tạo động lực, góp phần thúc đẩy các đơn vị, nhà trường tích cực, chủ động và triển khai có hiệu quả hơn.

Về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, tổ chức rà soát, ban hành các quy định về việc quản lý phôi văn bằng chứng chỉ, cấp phát văn bằng chứng chỉ trên địa bàn bảo đảm đủ nội dung, đúng quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT và phù hợp với điều kiện thực tế tại Sở Giáo dục và Đào tạo và đặc thù địa phương.

Thực hiện tốt việc quản lý văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp làm giả văn bằng chứng chỉ; mua bán, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên địa bàn.

Rà soát, kiểm tra, thẩm định lại chương trình bồi dưỡng, công tác tổ chức và quản lý các khóa bồi dưỡng, các điều kiện bảo đảm chất lượng để bồi dưỡng, sát hạch và cấp các loại chứng chỉ theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, dừng việc cấp chứng chỉ đối với các đơn vị không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các vi phạm và công bố công khai các đơn vị đã bị xử lý.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐt.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về văn bằng chứng chỉ (chậm nhất phải hoàn thành trong năm 2023) để phục vụ quản lý, công bố công khai và xác minh văn bằng chứng chỉ.

Đồng thời, cập nhật dữ liệu về văn bằng chứng chỉ về phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (do Trung tâm Công nhận văn bằng – Cục Quản lý chất lượng đang quản lý và vận hành) để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của cơ quan, đơn vị và người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Qua đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với các vi phạm không thực hiện công khai theo quy định. Báo cáo tổng hợp các nội dung thực hiện công khai năm học 2023-2024 và kế hoạch thực hiện công khai năm học 2024-2025 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết văn bản xem TẠI ĐÂY.

Thảo Ly

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật