Thời gian GV đi công tác, nghỉ việc hưởng BHXH có được tính dạy đủ số tiết?

22/09/2023 09:32
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- GV trong thời gian nghỉ ốm, thai sản; thời gian làm nhiệm vụ do phân công, điều động thì thời gian đó vẫn tính là thực hiện đủ số tiết quy định.

Hiện nay việc tăng giờ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo quy định này việc tăng giờ được chi trả dựa theo định mức làm việc theo năm học, nếu giáo viên làm việc, kiêm nhiệm và quy đổi lớn hơn định mức làm việc năm học thì được tính thừa giờ theo quy định.

Hiện nay, nhiều địa phương đang thực hiện việc chi trả tiền tăng giờ trong năm học 2022-2023 nên người viết xin cung cấp những thông tin về cách tính tiền thừa giờ theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Định mức làm việc của giáo viên mầm non, phổ thông

Tại khoản đ Điều 4 quy định về định mức làm việc của giáo viên mầm non, phổ thông như sau:

“đ) Định mức giờ dạy/năm được tính theo quy định tại các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này. Cụ thể như sau:

- Định mức giờ dạy/năm của giáo viên mầm non = (Số giờ dạy trẻ học 2 buổi/ngày) x (Số ngày làm việc/tuần) x (Số tuần dạy trẻ/năm học);

- Định mức giờ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non = (Số giờ trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) x (Số tuần dạy trẻ/năm học);

- Định mức giờ dạy/năm của giáo viên phổ thông; giáo viên giảng dạy trình độ sơ cấp nghề = [Định mức tiết dạy (tiêu chuẩn giờ giảng)/tuần] x (Số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học);

- Định mức giờ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổng phụ trách); giáo viên là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (gọi tắt là cán bộ Đoàn, Hội) ở cơ sở giáo dục phổ thông = (Định mức tiết dạy/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên làm Tổng phụ trách; cán bộ Đoàn, Hội) x (Số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học);

- Định mức giờ dạy/năm của cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề là tiêu chuẩn giờ giảng tối thiểu quy định tại Điểm b Khoản 3 Mục II và Điểm b Khoản 3 Mục III của Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH.

Định mức giờ dạy/năm của cán bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp là số giờ giảng dạy quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT;

- Định mức giờ dạy/năm của các đối tượng khác do thủ trưởng đơn vị quyết định cho từng năm học theo các văn bản quy định tại các Điểm a, d, đ, e, f, g, h Khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này.


Định mức, giảm định mức giờ dạy, hướng dẫn tăng giờ năm 2022-2023, GV nên biết

2. Tiền lương làm thêm giờ đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 của Thông tư liên tịch này thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên và Trung tâm kỹ thuật, tổng hợp - hướng nghiệp áp dụng các quy định của Thông tư liên tịch này để thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.”

Đối với giáo viên phổ thông, theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 35 tuần.

Giáo viên tiểu học 23 tiết/tuần, định mức tiết dạy của năm học là 805 tiết/năm học;

Giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết/tuần, định mức tiết dạy của năm học là 665 tiết/năm học;

Giáo viên trung học phổ thông 17 tiết/tuần, định mức tiết dạy của năm học là 595 tiết/năm học.

Như vậy, trong cả năm học nếu giáo viên tiểu học nếu dạy học lớn hơn 805 tiết, giáo viên trung học cơ sở lớn hơn 665 tiết, giáo viên trung học phổ thông lớn hơn 595 tiết thì phần dôi ra sẽ được tính thừa giờ theo quy định.

Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC cũng quy định “6. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt….”

Giáo viên đi công tác, nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, sẽ được tính là thời gian công tác liên tục

Tại Điều 3. Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ

“1. Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông; định mức giờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ giảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gọi chung là định mức giờ dạy/năm.

3. Năm học quy định tại Thông tư liên tịch này được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề.

4. Đối với nhà giáo công tác ở các cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, trình độ nghề được áp dụng định mức giờ dạy/năm quy định cho cấp học, trình độ nghề cao nhất mà nhà giáo đó trực tiếp tham gia giảng dạy theo sự phân công của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

5. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch này, căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.


GV kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, có được giảm tổng định mức tiết do kiêm nhiệm?

6. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

7. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.

8. Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, trường hợp giáo viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động thì giáo viên khác dạy thay sẽ được tính tăng giờ nếu giáo viên dạy thay có tổng số tiết thực hiện lớn hơn số tiết định mức của năm học.

Bên cạnh đó, nếu giáo viên trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động thì thời gian đó vẫn tính là thực hiện đủ số tiết quy định.

Giả sử một giáo viên A công tác tại trường Trung học phổ thông, được phân công 20 tiết/tuần, trong đó giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo đi công tác 1 tuần, nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 1 tuần thì trong các tuần đó vẫn tính làm việc đủ 20 tiết/ tuần.

Nếu, giáo viên trên không nghỉ việc riêng, thì dù nghỉ 2 tuần (tính nghỉ 40 tiết do công tác và làm việc) nhưng theo quy định vẫn được tính là làm việc đủ 20 tiết/tuần, 35 tuần sẽ thực hiện 700 tiết, trừ cho số tiết định mức năm là 595 tiết, giáo viên trên sẽ được tính thừa giờ 105 tiết.

Thời gian công tác, học tập, bồi dưỡng được tính là thời gian làm việc liên tục

Tại Điều 16 Văn bản hợp nhất 6/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có quy định các nội dung bồi dưỡng gồm:

“Điều 16. Nội dung bồi dưỡng

1. Lý luận chính trị.

2. Kiến thức quốc phòng và an ninh.

3. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

4. Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.”


Tiêu chuẩn, quyền lợi, chế độ của GV được cử đi học lớp Trung cấp chính trị

Còn tại Điều 37 quy định về quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

“1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.”

Như vậy, giáo viên được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng thì được tính là thời gian công tác liên tục, được hưởng chế độ theo quy định pháp luật.

Quy định cách tính tiền tăng giờ?

Sau khi giáo viên thỏa mãn các quy định trong nguyên tắc trả thêm giờ theo Thông tư liên tịch Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC thì sẽ được tính tăng giờ, tăng buổi theo quy định tại Điều 4 dưới đây (trích lược):

“Điều 4. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ

1. Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ:

a) Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

b) Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%;


Giáo viên kiêm nhiệm 2 nhiệm vụ nếu dư giờ thì có được được tính tiền tăng giờ?

c) Tiền lương 01 giờ dạy:

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 01 giờ dạy

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

x

Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

Định mức giờ dạy/năm

52 tuần

d) Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).”

Trên đây là một số thông tin cung cấp cho giáo viên về quy định tính tiền tăng giờ tăng buổi, tăng giờ khi dạy thay, tăng giờ khi giáo viên công tác, ốm đau theo quy định hiện hành.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật