Tiền Giang: Hiệu trưởng bị xử lý nếu để xảy ra dạy thêm không đúng quy định

15/01/2024 13:38
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào quyết định này, nguyên tắc của việc tổ chức dạy thêm, học thêm và các trường hợp không được dạy thêm, học thêm sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 3,4 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh là cơ quan chủ trì, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có trách nhiệm tổ chức, phối hợp tổ chức thanh kiểm tra về dạy thêm, học thêm, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định, thông báo công khai nơi tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh về những vấn đề tiêu cực trong dạy thêm, học thêm để kịp thời xử lý.

Tại các địa phương: Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, chỉ đạo việc thanh, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm về dạy thêm, học thêm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường, và ngoài nhà trường của các tổ chức, cá nhân, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân huyện về quản lý dạy thêm, học thêm, phổ biến và chỉ đạo các nhà trường, các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm, tổ chức thanh kiểm tra về dạy thêm, học thêm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Học sinh tỉnh Tiền Giang tại một lớp học thêm ở trung tâm (Ảnh có tính minh họa: Báo Ấp Bắc)

Học sinh tỉnh Tiền Giang tại một lớp học thêm ở trung tâm (Ảnh có tính minh họa: Báo Ấp Bắc)

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã, phường, thị trấn, để phát hiện các vi phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với các cơ sở giáo dục: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm quyền và lợi ích của người học, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và quản lý việc dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên do nhà trường quản lý theo quy định.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tắc về dạy thêm, học thêm quy định tại Điều 3 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm, chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục sẽ chịu hình thức xử lý kỷ luật, hay liên đới chịu trách nhiệm khi buông lỏng quản lý giáo viên, học thêm để xảy ra hoạt động dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Về mức thu tiền dịch vụ dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Khi thu tiền dịch vụ dạy thêm, học thêm, nhà trường sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Đối với việc quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Trường chỉ nộp các khoản thuế theo quy định trên tổng số thu dạy thêm, học thêm, số còn lại thì được chi thù lao cho giáo viên dạy, tiền điện và nước phục vụ, trích khấu hao tài sản theo quy định và chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm.

Các trường xây dựng mức chi cụ thể cho các nội dung chi, đưa vào quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Nhà trường mở đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo dõi việc thu, sử dụng nguồn thu từ dạy thêm, học thêm, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ việc thu và sử dụng tiền học thêm.

Nghiêm cấm mọi trường hợp để ngoài sổ sách các khoản thu, chi từ nguồn thu dạy thêm, học thêm. Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền dịch vụ dạy thêm, học thêm qua bộ phận tài vụ. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu tiền học thêm.

Quyết định này có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 20/1/2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Việt Dũng