Quảng Nam đề nghị chuyển chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 sang năm 2023

26/07/2023 06:20
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, phê duyệt chuyển chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 sang năm 2023.

Ngày 24/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo Kết quả thực hiện chế độ cử tuyển của tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2022.

Theo đó, báo cáo đã thống kê kết quả thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở đào tạo của tỉnh từ năm 2010 đến năm 2014. Riêng từ năm 2015 đến năm 2021, tỉnh Quảng Nam tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển; chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 chưa được thực hiện.

Cụ thể: Từ năm 2010 đến năm 2014 (từ năm 2015 đến năm 2021 tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển), công tác cử tuyển của tỉnh được tổ chức và thực hiện đảm bảo theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT. Tỉnh Quảng Nam đã cử đi học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp) theo chế độ cử tuyển được 808 học sinh (dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 85,03%) ở 21 trường đại học, cao đẳng trong cả nước (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) với hơn 50 ngành, nghề thuộc 07 lĩnh vực đào tạo gồm: Sư phạm, Y dược, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính - Pháp lý, Khoa học xã hội nhân văn, Nông - Lâm - Ngư, Văn hoá - Nghệ thuật - Du lịch.

Số học sinh được cử đi học theo chế độ cử tuyển từ năm 2010 đến 2014 nằm ở 12 huyện, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) thuộc vùng cử tuyển của tỉnh, bao gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc, Núi Thành, Tam Kỳ, Nông Sơn, Thăng Bình (các huyện Duy Xuyên, Tiên Phước không có nhu cầu đào tạo theo chế độ cử tuyển).

Đến năm 2022, số lượng sinh viên còn theo học là 02; số lượng sinh viên đã thôi học là 184/808 (tỉ lệ 22,7%); tốt nghiệp ra trường 610/808 (tỉ lệ 75,49%); số sinh viên tốt nghiệp đã được phân công công tác là 493/610 (tỉ lệ 80,81%).

Trong đó, từ năm 2010 đến năm 2014, đối với lĩnh vực Sư phạm, được giao tổng chỉ tiêu như sau: 381 đại học, 60 cao đẳng, 9 trung cấp (trúng tuyển 100%). Số sinh viên đã tốt nghiệp: 313 đại học, 52 cao đẳng, 7 trung cấp. Số sinh viên tốt nghiệp được phân công công tác: 295 đại học, 43 cao đẳng, 7 trung cấp.

Ảnh minh họa: A.N.
Ảnh minh họa: A.N.

Mặc dù công tác cử tuyển của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các địa phương miền núi, vùng cao, vùng khó khăn trong tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện: Một số địa phương chưa thực hiện tốt việc xét chọn học sinh đưa vào danh sách ưu tiên để đề nghị tỉnh cử đi học, chưa chú ý đến yếu tố vùng miền, thành phần dân tộc…, gây nhiều khó khăn trong việc xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh cử tuyển tỉnh. Chưa xây dựng được kế hoạch tổng thể đào tạo cán bộ theo chế độ cử tuyển, việc xác định nhu cầu ngành nghề trình độ đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc xây dựng chỉ tiêu cử tuyển để đề nghị xét cử đi đào tạo ở các địa phương chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng sau khi tốt nghiệp ra trường dẫn đến sử dụng, phân công công tác ở một số địa phương gặp phải nhiều khó khăn.

Chất lượng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông đối với người dân tộc thiểu số còn hạn chế, nên nhiều sinh viên cử tuyển đã bị cơ sở đào tạo buộc thôi học; một số sinh viên lưu ban nhiều năm trong quá trình đào tạo, gây lãng phí kinh phí đào tạo. Tình trạng các cơ sở đào tạo tự điều chuyển ngành đào tạo (môn đào tạo) cho học sinh, sinh viên không đúng theo xét cử đi học của tỉnh nên khó khăn cho địa phương khi xét tuyển học sinh, sinh viên tốt nghiệp vào vị trí việc làm.

Năng lực học sinh, sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp còn hạn chế nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc khi được tuyển dụng.

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đảm bảo quy chế phối hợp ban hành theo Quyết định 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trong phân công thực hiện công tác cử tuyển.

Về đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2023: Ngày 07/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin chuyển chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 sang năm 2023; Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 104/TTr-SGDĐT ngày 19/6/2023 về việc xin chuyển chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 (54 học sinh, trong đó huyện Nam Trà My: 33, Tây Giang: 21) sang năm 2023 trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; để đáp ứng nhu cầu đào tạo của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, phê duyệt chuyển chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 sang năm 2023.

Chi tiết thống kê kết quả thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở đào tạo giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 của tỉnh Quảng Nam:

Ngân Chi