Không cần có sáng kiến vẫn đạt chiến sĩ thi đua, GV nhiệt liệt hoan nghênh

22/05/2023 06:50
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự kiến, tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội ban hành Luật số: 06/2022/QH15 Luật Thi đua, Khen thưởng, có hiệu lực từ 01/01/2024.

Thời điểm xét thi đua giáo viên năm học 2023-2024 vào khoảng cuối tháng 5/2024, thời điểm Luật Thi đua, Khen thưởng đã có hiệu lực nên từ năm học sau, việc xét thi đua, khen thưởng đối với giáo viên sẽ thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 với rất nhiều điểm mới.

Sắp tới, giáo viên có thể được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở mà không cần có sáng kiến là tin vui cho hàng triệu giáo viên, cán bộ, công chức cả nước.

Không cần có sáng kiến vẫn đạt chiến sĩ thi đua, GV nhiệt liệt hoan nghênh ảnh 1

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Điều kiện để được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022

Theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 tại Điều 23 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để được xét Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Như vậy, theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng 2022, giáo viên để đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu (gọi chung là sáng kiến).

Hiện hành, bắt buộc giáo viên phải có sáng kiến được công nhận từ cấp huyện trở lên mới được công nhận, xét tặng Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Với Luật Thi đua, Khen thưởng mới đã bổ sung trường hợp được xét chiến sĩ thi đua cơ sở là đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không cần sáng kiến).

Bởi, ngày 13/8/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.


Từ 01/01/2024, GV không có sáng kiến vẫn có thể đạt chiến sĩ thi đua, bằng khen

Tại Điều 12 quy định Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;

c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

d) 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Trong Nghị định số 90/2020/NĐ-CP không còn tiêu chí “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Tức, giáo viên không cần có sáng kiến, nếu thực hiện tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu vẫn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khi được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không cần có sáng kiến), giáo viên nếu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến sẽ được xem xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Điểm mới này được đội ngũ giáo viên đồng tình, hoan nghênh.

Mới nhất, Bộ Nội vụ đã ban hành dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Việc không cần sáng kiến vẫn có thể được đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 được Bộ Nội vụ cụ thể trong dự thảo như sau:

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hằng năm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt các tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Dự thảo tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cơ sở mới cơ bản tương đồng với Luật Thi đua Khen thưởng 2022, bổ sung quy định tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Vì sao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở rất quan trọng đối với giáo viên?

Việc có thể không cần sáng kiến vẫn có thể đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là điểm mới rất đáng ghi nhận được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đồng tình hoan nghênh vì danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở này vô cùng quan trọng trong xét thi đua, khen thưởng.


Những điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng 2022 so với hiện hành, GV nên biết

Đối với danh hiệu thi đua để được xét tặng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp toàn quốc,...bắt buộc phải có nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Giáo viên muốn được khen thưởng Bằng khen cấp tỉnh, bộ ngành, hay bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương,…đều bắt buộc phải có các danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất).

Do đó, Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 và dự thảo thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng của Bộ Nội vụ, giáo viên giỏi, công tác tốt, được tín nhiệm, nhiều thành tích, không cần có sáng kiến kinh nghiệm vẫn có thể đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua là điểm mới rất đáng mừng, được dư luận đồng tình, hoan nghênh.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật