Bình Định: Xử lý người đứng đầu có biểu hiện bao che trong đảm bảo ATTGT

24/11/2023 10:19
Nhật Minh
GDVN- Phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Công văn số 8622/UBND-KT yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý có hiệu quả việc thực thi pháp luật trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Chấn chỉnh công tác quản lý tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động đăng kiểm, đăng ký phương tiện, cấp, đổi giấy phép lái xe. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật…

Cùng với đó là thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tiêu cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tiêu cực.

Nhật Minh