Mức chi thu nhập tăng thêm năm 2024 cho cán bộ, viên chức ở TPHCM, GV nên biết

04/12/2023 06:34
Cao Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM về hệ số chi thu nhập tăng thêm lên tối đa là 1,5 lần vào kỳ họp cuối năm của HĐND TPHCM.

Liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 8339/SNV-STC trình Uỷ ban Nhân dân Thành phố về số chi thu nhập tăng thêm năm 2024 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Theo đó, văn bản này có một số nội dung đáng chú ý liên quan đến thu nhập tăng thêm năm 2024 của viên chức giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh như sau.

Một phần nội dung văn bản số 8339/SNV-STC. (Ảnh chụp màn hình)

Một phần nội dung văn bản số 8339/SNV-STC. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 19/9/2023, Hội đồng Nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Điều 2 quy định đối tượng chi thu nhập tăng thêm được áp dụng cho: cán bộ, công chức viên chức, do Thành phố quản lý hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật; người được tuyển dụng và làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù, công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố,...

Tại khoản 3 Điều 3:

1. Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm công vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Tại khoản 2 Điều 4:

2. Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2013 của Quốc hội:

Hàng năm khi xây dựng dự toán, căn cứ quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, sau khi ngân sách Thành phố đảm bảo đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư, Ủy ban Nhân dân Thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

Để có cơ sở trình Hội đồng Nhân dân Thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách năm 2024, Liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính Thành phố báo cáo Uỷ ban Nhân dân Thành phố nguyên tắc xác định quỹ lương, số lượng đối tượng và hệ số bình quân để xác định hệ số chi thu nhập tăng thêm như sau:

Để làm căn cứ xác định 0,8 lần quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phố bao gồm (trích):

Đối với viên chức: Lương theo ngạch bậc; các khoản phụ cấp theo lương gồm: phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi nghề,...; tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động (nếu có).

Về hệ số lương bình quân: Trên cơ sở các tiêu chí xác định về quỹ lương và tổng số tiền chi lương bố trí dự toán năm 2024, hệ số lương bình quân để xây dựng dự toán tổng chi thu nhập tăng thêm được tính theo nguyên tắc: hệ số lương bình quân = tổng số tiền chi lương của năm/12 tháng/mức lương cơ sở. Theo đó: Hệ số lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức là 3,52.

Về hệ số chi thu nhập tăng thêm làm cơ sở bố trí dự toán ngân sách năm 2024: Trên cơ sở các nội dung nêu trên và khả năng cân đối nguồn cải cách tiền lương còn dư của Thành phố, Liên Sở Nội vụ - Tài chính báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố hệ số chi thu nhập tăng thêm để bố trí dự toán ngân sách năm 2024: hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,5 lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ.

Ngoài ra, đối với các đối tượng có mức chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể được bố trí với mức chi tối đa là 3 triệu đồng/biên chế có mặt/tháng.

Liên quan đến việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu cũng đã bàn đến tại cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội với Uỷ ban Nhân dân Thành phố vào hồi tháng 10/2023.

Tại đây, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi cho biết thực hiện cơ chế tăng thêm thu nhập theo Nghị quyết 98, Thành phố đã mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng nhưng quỹ tiền lương không điều chỉnh được nên đã giảm trần chi thu nhập tăng thêm xuống.

Theo ông Mãi, 7 tháng đầu năm nay, cán bộ, công chức, viên chức hưởng mức chi thu nhập tăng thêm 1,8 lần và 5 tháng cuối năm quay về 0,8 lần tương ứng với quỹ lương cơ bản của Thành phố. Tính trung bình cả năm 2023 thì mức chi thu nhập tăng thêm khoảng hơn 1,3 lần.

Năm 2024, nếu Thành phố tính toán tiền lương ngay từ ban đầu thì quỹ lương sẽ lớn hơn, mức chi thu nhập sẽ không thấp. Theo đó dự kiến mức chi thu nhập tăng thêm năm 2024 khoảng 1,5-1,6 lần. Ông Mãi cho biết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng nâng mức chi lên từ từ.

Theo dự kiến, nội dung về hệ số chi thu nhập tăng thêm này sẽ được trình Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét vào kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân Thành phố (dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023).

Tài liệu tham khảo:

1. Văn bản số 8339/SNV-STC Liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh trình Uỷ ban Nhân dân Thành phố về số chi thu nhập tăng thêm năm 2024 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

2. https://plo.vn/nam-2024-tphcm-chi-thu-nhap-tang-them-cho-can-bo-tu-08-len-toi-da-15-lan-post764661.html

Cao Nguyên