Giáo viên không được xét danh hiệu Lao động tiên tiến trong trường hợp nào?

17/06/2024 06:38
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Các trường hợp không được xét danh hiệu Lao động tiên tiến: Có thời gian công tác dưới 6 tháng; xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2023-2024, các địa phương thực hiện xét thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022 với nhiều điểm mới.

Một số tỉnh/thành đang ban hành quy định về thi đua, khen thưởng mới nên việc xét thi đua, khen thưởng năm học này có tiến độ trễ hơn mọi năm.

Danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến là danh hiệu cơ bản mà mọi người cần phải đạt để được xét tặng các danh hiệu thi đua khác như Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hay Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Khi đạt các danh hiệu thi đua thì mới có cơ hội được tặng các hình thức khen thưởng như bằng khen, huân chương,…

thi-dua-4955.jpeg
Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn để được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến hiện nay

Tại Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định về Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” như sau:

“1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

2. Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” để tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lao động, sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Bộ Quốc phòng quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” đối với dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” quy định tại khoản 3 Điều này.”

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 3 Thông tư Số: 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục quy định Danh hiệu “Lao động tiên tiến” như sau:

“1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng hàng năm khi kết thúc năm học, năm công tác cho cá nhân của đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, đại học quốc gia và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng…”

Như vậy, đối với giáo viên để đạt được danh hiệu Lao động tiên tiến phải đạt 2 tiêu chuẩn sau:

- Được thủ trưởng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

Các trường hợp không được xét thi đua, không được xét danh hiệu Lao động tiên tiến mới

Như vậy, tiêu chí tiên quyết là giáo viên được xét danh hiệu Lao động tiên tiến phải được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giáo viên nếu cuối năm học được đánh giá Hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì không được xét thi đua, không được xét danh hiệu Lao động tiên tiến.

Theo Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2023 hợp nhất Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành thì viên chức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ được quy định ở Điều 14, 15 như sau:

“Điều 14. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

2. Viên chức quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

a) Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp;

c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

d) Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.”

Còn tiêu chí xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ được quy định ở Điều 15 như sau:

“Điều 15. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

d) Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.”

Như vậy, giáo viên nếu có có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp thì được đánh giá hoàn thành thành nhiệm vụ và không được xét danh hiệu Lao động tiên tiến.

Các trường hợp giáo viên sẽ được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ gồm:

Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Nếu vướng vào một trong 3 tiêu chuẩn trên sẽ bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ và cũng sẽ không được xét danh hiệu Lao động tiên tiến.

Ngoài ra có thêm một trường hợp là theo điểm d khoản 5 Điều 1 Thông tư 1/2024/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

"d) Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng."

Theo đó, cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng thì không xét danh hiệu Lao động tiên tiến.

Như vậy, có thể tổng hợp các trường hợp không được xét danh hiệu Lao động tiên tiến như sau: Có thời gian công tác dưới 6 tháng; đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến có phần khó hơn trước đây.

Vì trước đây, theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP chỉ có 02 trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”: Người mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển khách trở lên.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam