Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt

21/02/2024 11:48
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hệ thống đã xác thực trên 95,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp với trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

bhyt.jpg
Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp tại Quảng Nam.

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Triển khai dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022

Đối với dịch vụ công "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện”: Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với dịch vụ công "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế" (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vào dịch vụ công này): Toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 43.788 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế qua dịch vụ công này.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử

Trên toàn quốc có 1.225 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.180.937 dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 946.180 dữ liệu được gửi; 615 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 9.748 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe).

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng (trước đây người dân buộc phải đến Uỷ ban nhân dân xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử).

Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt

Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó: Lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng đạt: 47%; Chế độ Bảo hiểm xã hội một lần đạt: 94%: Trợ cấp thất nghiệp đạt: 98%.

Tích hợp thông tin sổ Bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ Bảo hiểm xã hội lên ứng dụng VNeID.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội lên ứng dụng VNeID.

Thuỷ Uyên