Chưa xây dựng kế hoạch vận động, Sở chưa duyệt, THPT Hàn Thuyên đã nhận tài trợ

16/05/2024 06:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kết luận thanh tra về thực hiện quy định về thu, quản lý và sử dụng học phí ở THPT Hàn Thuyên.

Ông Đặng Văn Giàu – Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết luận thanh tra số 05-01/KL/TTr, kết quả thanh tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý; sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác đối với Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên.

Theo đó, hoạt động thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học 2022 – 2023:

Thực hiện dự toán các khoản thu, mức thu triển khai với cha mẹ học sinh trước khi thực hiện, thông báo các khoản thu trong năm đến cha mẹ học sinh. Các khoản thu gồm: Học phí, các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa; khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các Đề án; khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh; khoản thu khác.

Nội dung khoản thu “Thể dục tự chọn” không nằm trong dự toán khoản thu của năm học 2022 – 2023.

Triển khai công tác thanh toán không dùng tiền mặt đối với học phí và các khoản thu dịch vụ đơn vị; thu tiền qua tài khoản ngân hàng, kết quả đạt tỷ lệ 46%, thu tiền mặt trực tiếp tỷ lệ 54%, lý do là cha mẹ học sinh vẫn còn mong muốn dùng tiền mặt.

Kiểm tra xác suất chứng từ thu học phí và các khoản thu khác của năm 2022, đơn vị thực hiện bằng biên lai thu tiền, hóa đơn bán hàng.

gdvn_truong_han_thuyen.jpg
Trường trung học phổ thông Hàn Thuyên, Quận Phú Nhuận (ảnh minh họa: V.D)

Trong năm học 2023 – 2024: Thực hiện dự toán thu – chi cho các nội dung thu trong năm học 2023 – 2024; Dự toán các khoản thu, mức thu có triển khai với cha mẹ học sinh trước khi thực hiện, thông báo các khoản thu đến cha mẹ học sinh.

Các khoản thu của năm học 2023 – 2024 gồm: Học phí, các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa; khoản thu phục vụ cho các hoạt động giáo dục thực hiện theo các Đề án; khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh, các khoản thu khác.

Nội dung “Tiền sử dụng điện và chi phí bảo trì máy lạnh” ghi chưa đúng tên gọi theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Tiền sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh)).

Về triển khai công tác thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu dịch vụ, đơn vị có thông báo đến cha mẹ học sinh, gồm: Tài khoản ngân hàng, dịch vụ trung gian thanh toán có phí và miễn phí, kết quả đạt 98%, còn tỷ lệ dùng tiền mặt chỉ là 2%. Lý do: Học sinh nhận được tiền mặt học bổng của đơn vị trao tặng, sử dụng học phí.

Kiểm tra xác suất chứng từ thu học phí và các khoản thu khác, đơn vị thực hiện bằng biên lai thu tiền, hóa đơn bán hàng.

Nhận xét: Đơn vị còn thực hiện việc kiểm kê quỹ tiền mặt chưa đúng thời gian quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị chưa xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc để làm căn cứ chi cho từng thành viên của Ban chỉ đạo hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, chưa phù hợp với quy định tại Điều 11 của Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính.

Đơn vị tiếp nhận tài trợ (theo Biên bản xác nhận tài trợ ngày 10/5/2022 và ngày 21/4/2023) trước thời điểm đơn vị xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, và được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phê duyệt kế hoạch.

Trên cơ sở, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao Hiệu trưởng Trường Hàn Thuyên: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo đơn vị, các cá nhân có liên quan đến nội dung kết luận thanh tra theo thẩm quyền quản lý, đề ra hướng khắc phục, chấn chỉnh đối với những thiếu sót, vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra này.

Thực hiện các khoản thu thỏa thuận, khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải theo nguyên tắc thu đủ, chi đủ. Thực hiện chi các nội dung chi phải đúng nguồn chi đã được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Thực hiện mức chi cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc phải phù hợp với quy định tại Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính.

Thực hiện việc kiểm kê quỹ tiền mặt đúng thời gian quy định tại điểm a khoản 7 điều 5 của Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Điều chỉnh khoản tiếp nhận tài trợ theo thời điểm tiếp nhận phù hợp với Kế hoạch vận động tài trợ đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Việt Dũng