Chi tiết cách xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở GDĐH công lập

02/06/2022 13:31
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (Hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT - văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập gồm:

Giảng viên cao cấp (Hạng I) - Mã số: V.07.01.01

Giảng viên chính (Hạng II) - Mã số: V.07.01.02

Giảng viên (Hạng III) - Mã số: V.07.01.03

Trợ giảng (Hạng IV) - Mã số: V.07.01.23

Ảnh minh họa: VNU

Ảnh minh họa: VNU

Theo thông tư, việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, trừ trường hợp viên chức giảng dạy được công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của luật chuyên ngành.

Các trường hợp được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp là viên chức được cơ sở giáo dục đại học công lập tuyển dụng theo quy định của pháp luật, đã thực hiện quy định về chế độ tập sự đối với viên chức và và được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đánh giá đạt yêu cầu sau quá trình tập sự.

Ngoài ra, viên chức được thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định của luật viên chức và các văn bản hướng dẫn.

Thông tư này quy định rõ cách xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập, cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (Hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III), trợ giảng (Hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Trần Lý