UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo rà soát chỉ tiêu biên chế giáo viên

01/09/2023 06:26
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tiến hành rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có để báo cáo bổ sung biên chế cho ngành giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

"Tiến hành rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế và số lượng giáo viên hiện có để báo cáo bổ sung biên chế cho ngành giáo dục.

Chỉ đạo tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, điều tiết giáo viên bảo đảm hợp lý để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh nêu.

Bên cạnh đó là tiếp tục triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chú trọng bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu để đảm bảo đủ về cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Yên Lạc (Yên Thủy) (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Yên Lạc (Yên Thủy) (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Có giải pháp hiệu quả để huy động các nguồn lực hợp pháp đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Ưu tiên nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bổ sung ngân sách chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo chi cho hoạt động giảng dạy và học tập theo quy định tại Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến gắn với Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025. Tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

Tích cực hội nhập quốc tế trong giáo dục, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nước ngoài cho giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh việc thu hút sinh viên, nhà khoa học có uy tín ở nước ngoài đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành, nhất là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Chủ động truyền thông sâu rộng các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, các vấn đề xã hội quan tâm để nhân dân hiểu, chia se, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành; công khai, minh bạch về chất lượng giáo dục, kết quả sử dụng các nguồn tài chính theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong giáo dục và đào tạo.

Mạnh Đoàn