Chính sách chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức TPHCM, Gv cần biết

29/09/2023 08:42
Ánh Dương
GDVN- Thành phố phấn đấu chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2024 trở đi ít nhất bằng hoặc cao hơn hệ số bình quân năm 2023.

Ngày 25/9/2023, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ra Công văn số 5156/SNV-CCVC về việc thông tin về chính sách chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 mới được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết.

Công văn số 5156/SNV-CCVC về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 98/2023/QH15. (Ảnh: Ánh Dương)

Công văn số 5156/SNV-CCVC về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 98/2023/QH15. (Ảnh: Ánh Dương)

Theo đó, ngày 19/9/2023, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ mười một.

Trên cơ sở tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc kỳ họp, Sở Nội vụ nhận được một số thông tin phản ánh về một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có băn khoăn, tâm tư về hệ số chi thu nhập tăng thêm trong 05 tháng cuối năm 2023 tối đa là 0,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, thấp hơn so với mức chi của 07 tháng đầu năm 2023 tối đa là 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Để kịp thời cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố, Sở Nội vụ có một số ý kiến phân tích cụ thể về cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết như sau:

Về căn cứ pháp lý đề xuất

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp:

“Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý”.

Theo điểm b khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 98/2023/QH15, Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền:

“b) Quyết định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố…, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý”.

Như vậy, so với Nghị quyết số 54/2017/QH141 trước đây, chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 có nhiều điểm khác biệt:

Về đối tượng hưởng chính sách: Nghị quyết số 98/2023/QH15 mở rộng đối tượng được hưởng (bổ sung “người lao động”) và mở rộng phạm vi thực hiện chính sách (bổ sung các nhóm cơ quan, tổ chức như “một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố”).

Về kinh phí: Nghị quyết số 98/2023/QH15 quy định “không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý” (Nghị quyết số 54/2017/QH14 không quy định nội dung này).

Như vậy, do quy định của Nghị quyết số 98/2023/QH15 bổ sung nhiều đối tượng và giới hạn kinh phí tối đa nên hệ số chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố phải được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức trần mà Quốc hội quy định.

Về hệ số chi thu nhập tăng thêm bình quân năm 2023

Trong 07 tháng đầu năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQHĐND ngày 9/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố, hệ số chi thu nhập tăng thêm là tối đa 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ.

Tại Kỳ họp 11 diễn ra ngày 19/9/2023, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm. Trong đó, khoản 3 Điều 3 Nghị quyết quy định:

3. Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, cụ thể như sau:

a) Đối với 05 tháng cuối năm 2023:

Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ: Hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.


Chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho GV TP HCM, có trường thầy cô được 23 triệu

Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể: mức chi tối đa 03 triệu đồng/người/tháng.

b) Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết số 98/2023/QH15:

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể đối với các đối tượng nêu tại Điều 2 Nghị quyết này trong dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân Thành phố.”

Như vậy, bình quân năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức được chi thu nhập tăng thêm là 1,3833 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ và hệ số chi năm 2023 là cao nhất trong các năm từ 2018 đến nay.

Đồng thời, khi xây dựng chính sách chi thu nhập tăng thêm, Thành phố đã hết sức cân nhắc về đối tượng và nguồn lực thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không cào bằng, thận trọng và đặt hiệu quả công việc lên trên hết.

Vì vậy, hệ số chi thu nhập tăng thêm trong 05 tháng cuối năm 2023 (tối đa 0,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ) là mức tối đa trong khả năng của ngân sách Thành phố để đảm bảo cân đối nguồn ngân sách cũng như không vượt quá quy định cho phép của Quốc hội.

Phương hướng thực hiện chính sách từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15

Điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị quyết chi thu nhập tăng thêm mới được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua có quy định “b) Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết số 98/2023/QH15:

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể đối với các đối tượng nêu tại Điều 2 Nghị quyết này trong dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân Thành phố”.

Như vậy, khi xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền; trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định mức chi cụ thể và bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

Trên cơ sở đó, Thành phố sẽ nỗ lực rà soát, cân đối nguồn cải cách tiền lương, phấn đấu bố trí hệ số chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố từ năm 2024 trở đi ít nhất bằng hoặc có thể cao hơn hệ số chi bình quân của năm 2023.

Từ các cơ sở nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ triển khai đến các cơ quan báo chí nhằm kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thành phố hiểu đúng về nội dung, tinh thần và mục đích tốt đẹp của chính sách chi thu nhập tăng thêm, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ đó tạo sức lan tỏa tích cực, đồng thuận cao để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ánh Dương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật