Hiện tại, Thành phố Hà Nội có 7 tiến sĩ là cán bộ, công chức ở cấp xã

25/05/2022 06:26
Mạnh Đoàn
GDVN- Hiện tại công chức cấp xã tại Thành phố Hà Nội có 7 tiến sĩ, trong giai đoạn 2016-2020, có 57 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã được bồi dưỡng ở nước ngoài.

Theo nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030", Thành phố Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã; 23 sở và cơ quan tương đương sở; 26 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố, 303 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở và 2.305 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Cán bộ, công chức cấp xã hiện có 7 tiến sĩ, chiếm 0,06%; 922 thạc sĩ, chiếm 7,65%; 7.852 Đại học, chiếm 65,15% và 3.272 cao đẳng trở xuống, chiếm 27,14%.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hà Nội đã cử 57 người là Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn đi bồi dưỡng ở nước ngoài. Cử cán bộ công chức viên chức đi đào tạo sau đại học được 110 tiến sĩ (trong đó 6 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, 663 thạc sĩ).

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố phố giai đoạn 2016-2020 còn một số hạn chế cần được khắc phục trong giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Trong đó, công tác xây dựng Kế hoạch còn chưa sát yêu cầu; chưa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để hình thành đội ngũ chuyên gia; chưa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng những yêu cầu mới về quản lý phát triển đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực xử lý tình huống, trách nhiệm người đứng đầu cấp xã...

Thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030", Hà Nội sẽ tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và lĩnh vực quản lý địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường cấp xã.

Bồi dưỡng 100% cán bộ, công chức cấp xã, phường

Phấn đấu 100% Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị và xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số trong quản lý đất đai.

Chuyên gia: Nên sửa đổi lại Luật đất đai để chặn đứng cán bộ thoái hóa
Chuyên gia: Nên sửa đổi lại Luật đất đai để chặn đứng cán bộ thoái hóa

Phấn đấu 100% công chức phụ trách quản lý địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường kiến thức, kỹ năng quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, đất đai, nhà ở, dự án đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý giao thông, chiếu sáng, thoát nước, nghĩa trang, cây xanh, thu gom xử lý rác thải, các vấn đề môi trường phát sinh, xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số.

Mục tiêu cụ thể của đề án

Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước tại Ủy ban Nhân dân phường: Chỉ tiêu bồi dưỡng là đối tượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường, xã, thị trấn thuộc các huyện có kế hoạch chuyển thành quận. Số lượng học viên: 900 người.

Chương trình bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị và xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước tại cơ quan và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước tại Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn: Chỉ tiêu bồi dưỡng là đối tượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn thuộc các huyện không có kế hoạch chuyển thành quận. Số lượng học viên: 700 người.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sẽ làm rõ việc 'hứa mua, hứa bán’ đất đai
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sẽ làm rõ việc 'hứa mua, hứa bán’ đất đai

Chương trình bồi dưỡng: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong quản lý đất đai nông thôn, quản lý quy hoạch nông thôn, môi trường nông thôn và xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong nước.

Đối với Lĩnh vực quản lý địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường cấp xã, đối tượng bồi dưỡng là công chức chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Số lượng học viên: 579 người.

Chương trình bồi dưỡng: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, đất đai, nhà ở, dự án đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý giao thông, chiếu sáng, thoát nước, nghĩa trang, cây xanh, thu gom xử lý rác thải, các vấn đề môi trường phát sinh, xử lý ô nhiễm môi trường gắn với chuyển đổi số.

Mạnh Đoàn

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật