Mất bao nhiêu tiền để có bằng tiến sĩ?

09/05/2022 07:12
Linh Trang
GDVN- Mức trần học phí đối với đào tạo tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập tùy thuộc vào từng khối ngành đào tạo của từng năm học theo các mức độ tự chủ.

Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2021) như sau: "Mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được xác định bằng mức trần học phí đào tạo đại học quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhân hệ số 1,5 đối với đào tạo thạc sĩ, nhân hệ số 2,5 đối với đào tạo tiến sĩ tương ứng với từng khối ngành đào tạo của từng năm học theo các mức độ tự chủ".

Đối chiếu mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có bảng sau:

Mức trần học phí đào tạo bậc tiến sĩ tại cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên sẽ là:

(Đơn vị: Nghìn đồng/nghiên cứu sinh/tháng)

Mức trần học phí đào tạo bậc tiến sĩ tại cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên sẽ là:

(Đơn vị: Nghìn đồng/nghiên cứu sinh/tháng)

Mức trần học phí đào tạo tiến sĩ tại cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư sẽ là:

(Đơn vị: Nghìn đồng/nghiên cứu sinh/tháng)

Còn đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

Ngoài ra, tại Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực từ 15/8/2021) đã quy định rõ thời gian đào tạo tiến sĩ như sau:

Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ từ 03 năm (36 tháng) đến 04 năm (48 tháng) do cơ sở đào tạo quyết định, bảo đảm phần lớn nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian này; mỗi nghiên cứu sinh có một kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nằm trong khung thời gian đào tạo tiêu chuẩn phê duyệt kèm theo quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa không quá 01 năm (12 tháng), hoặc chậm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nhưng tổng thời gian đào tạo không vượt quá 06 năm (72 tháng) tính từ ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành các thủ tục trình luận án cho cơ sở đào tạo, trước khi thực hiện quy trình phản biện độc lập và thành lập Hội đồng đánh giá luận án của cơ sở đào tạo.

Như vậy, với mức học phí đã được thống kê và thời gian học từ 3-4 năm thì sẽ nhẩm tính được tổng mức học phí nghiên cứu sinh cần nộp là bao nhiêu trước khi cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ.

Linh Trang

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật