Các trường đại học công lập bàn giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

25/05/2022 12:32
LÃ TIẾN
GDVN- Thông qua hội thảo, các nhà quản lý được nghiên cứu và trao đổi về kết quả, kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: "Nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, bất di, bất dịch.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, trải qua các giai đoạn khác nhau, các thế lực thù địch, phản động chưa khi nào và sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn để chống phá.

PGS.TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: CTV)

"Với tính cấp bách nêu trên, đòi hỏi chúng ta phải luôn nhạy bén, tỉnh táo để kịp thời nhận diện, cảnh báo và sớm ngăn chặn sự len lỏi của các quan điểm sai trái thù địch, các học thuyết tư sản phương Tây đang tìm mọi cách xâm nhập, phá hoại chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống văn hoá, đạo đức của xã hội".

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: CTV)

Đánh giá và phát biểu chỉ đạo hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hội thảo này là một hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đây cũng là dịp để các lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học trong các đại học tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thảo luận, trao đổi các kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35, Văn kiện Đại hội XIII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức và hành động, đề xuất các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mới trong triển khai và tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, mang lại những kết quả và thành công cụ thể.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, đối tượng mà các đối tượng thù địch nhắm đến hiện nay không chỉ là cán bộ, đảng viên chúng ta mà còn là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, nhất là sinh viên các trường đại học.

Đây cũng chính là lực lượng kế cận trực tiếp sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc và tiền đồ của đất nước.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo (Ảnh: CTV)

"Chính vì thế, các trường đại học nói chung và trường đại học công lập nói riêng lại là nơi đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ trí thức. Nói cách khác, trường đại học là nơi ươm mầm tương lai cho nước nhà” PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Tại hội thảo, đã có 9 tham luận được trình bày, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Đảng bộ trường đại học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiến hành thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Tại hội thảo có 9 tham luận được trình bày (Ảnh: CTV)

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm ơn những ý kiến đóng góp, những câu hỏi cũng như các bài tham luận của các đại biểu.

Các tham luận đã chỉ rõ rằng, Đảng bộ của các trường công lập đã nỗ lực thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Những biện pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực đến sự lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35.

Vấn đề lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và sinh viên thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng bộ trường đại học công lập...

Kết quả của Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và tại các Đảng bộ trường đại học công lập nói chung.

LÃ TIẾN

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật